Algemene Voorwaarden

van Leudal Trading Company cv ook handelend onder SolarWindBioShop

 

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van LEUDAL TRADING COMPANY CV, gevestigd te Roermond (kvk nr 13042417)

Artikel 1. Algemeen

1.1 Bij de toepassing van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
A. Verkoper: LEUDAL TRADING COMPANY CV verder aan te duiden als “ LTC ”
B. Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, instelling, organisatie of bedrijf die een overeenkomst met LTC sluit inzake de koop, levering en eventueel installatie van het product.

C. Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord inclusief o.a. omvormers, inverters, laadregelaars, accu’s, bekabeling, montagemateriaal montage en installatie zoals gespecificeerd in de overeenkomst evenals overige energiebesparende producten en systemeen.

D. Overeenkomst: de overeenkomst tussen LTC en koper tot koop van het product en eventuele installatie hiervan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van LTC

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van LTC zijn vrijblijvend. LTC is gerechtigd deel-leveringen afzonderlijk te faktureren. Wederpartij kan zich jegen s LTC niet beroepen op verrekening.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door LTC aan koper toegezonden overeenkomst schriftelijk (post, mail) bevestigd is door koper.

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn in de aanbieding en overeenkomst vermelde prijzen vast

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is LTC gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3. De koper is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.2.

Artikel 4. Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het product geschiedt op het door de koper opgegeven adres, waarbij LTC streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk 3 maanden nadat LTC de overeenkomst is aangegaan. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen  kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op vergoeding van schade of kosten als gevolg van een dergelijke vertraging.

4.2 LTC of een door haar aangewezen installateur zal de koper telefonisch of per e-mail benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het product en eventuele installatie.

4.3 Indien LTC niet tijdig levert, zal koper LTC schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming.

4.4. De eigendomsoverdracht van het product vindt plaats bij betaling.

4.5. Na levering blijft LTC eigenaar van geleverde zaken zolang koper

A. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten.

B. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen
C. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4.6  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsovereenkomst rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

4.7  Nadat LTC zijn eigendomsovereenkomst heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Koper staat LTC toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt in de gelegenheid de installatie te kunnen verwijderen.

4.8  Als LTC geen beroep kan doen  op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan LTC te verpanden.

Artikel 5. Betaling

5.1  Alle bedragen die koper aan LTC verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het product, brengt LTC aan koper in rekening door middel van een factuur.
5.2   LTC is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de koper een voorschot te vragen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden betaald.

5.3 Betaling dient te geschieden binnen 1 dag na inbedrijfstelling of levering, op een door LTC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door LTC is aangegeven. LTC is gerechtigd periodiek te factureren.

Artikel 6. Installatie

6.1. Het product wordt door koper zelf geinstalleerd en aangesloten op/in de woning of bedrijfslocatie , tenzij koper met LTC is overeengekomen dat LTC het product zal (doen) installeren en aansluiten.

6.2 Koper is jegens LTC verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het product.

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van LTC of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het product geinstalleerd dient te worden.

6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

6.5 LTC is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.

6.6 Schade en kosten die zijn ontstaan doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van de koper.

6.7 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is zal worden als gevolg van onjuistheden  in de door hem opgegeven informatie  of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on) roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 7. Garantie

7.1 LTC garandeert de goede werking van de door haar geleverde producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van vijf jaar na levering van het product. In deze periode zal het vermogen van het product niet verder afnemen dan tot 90% van het oorspronkelijke vermogen.

7.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan  LTC.

7.3. LTC zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn  of het gebrek herstellen of het product vervangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 LTC is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan haar toegerekend kunnen worden.

8.2 De aansprakelijkheid van LTC ten opzichte van de koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover LTC overeenkomstig dwingend gerechtelijke  bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriele schade  is/zijn uitgesloten. LTC is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie., met name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie.

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan LTC te gemeld te worden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 LTC heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden een maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten.

10.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01.05.2022.

 

 

 

 Copyright © Romar Products bv 2007.